Actievoorwaarden klimaatbudget

Actievoorwaarden klimaatbudget

Actie in het kort

 • Het klimaatbudget van € 500 besteedt u in de online Klimaatwinkel van Centraal Beheer.
 • U maakt via de Klimaatwinkel van Centraal Beheer een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek en/of offerte.
 • Uw klimaatbudget kunt u besteden aan de volgende energiebesparende maatregelen: muur-, dak- en vloerisolatie, zonnepanelen, warmtepomp of thuisbatterij.
 • De door de Klimaatwinkel geselecteerde partners controleren uw persoonlijke code en vermelden de korting op de offerte.
 • Na de werkzaamheden krijgt u een factuur van de partner. Uw klimaatbudget van € 500 wordt van de factuur afgetrokken. Syntrus Achmea Hypotheken betaalt die € 500 aan de partner.
 • Om aan de actie mee te doen zorgt u dat u uiterlijk op 31 december 2024 een offerte ontvangt waarin de korting is verwerkt.
 • De werkzaamheden moeten uiterlijk op 1 juni 2025 zijn uitgevoerd.

1. Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: ‘actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie ‘Klimaatbudget van Syntrus Achmea Hypotheken’ (hierna: ‘actie’).
 2. De organisator van de actie is Syntrus Achmea Hypotheekdiensten B.V., gevestigd aan MediArena 5-8, 1114 BC in Amsterdam-Duivendrecht, in haar hoedanigheid van servicer van Syntrus Achmea Hypotheken B.V., hierna ‘Syntrus Achmea Hypotheken’.
 3. De actie heeft als doel een bijdrage te leveren aan het bereiken van klimaatdoelstellingen. De actie bestaat uit het stimuleren van bestaande hypotheekgevers uit de portefeuille van Syntrus Achmea Hypotheken (hierna ‘klant’ of ‘klanten’) om hun woning te verduurzamen door energiebesparende maatregelen (muur-, dak- en vloerisolatie, zonnepanelen, warmtepomp of thuisbatterij als bedoeld in artikel 2.2) uit te voeren.
 4. De actieperiode start op donderdag 1 februari 2024 om 00.00 uur ’s ochtends en eindigt op 31 december 2024 om 23.59 uur ’s avonds (hierna: ‘actieperiode’). Daarvoor en daarna is deelname aan de actie niet mogelijk. De actie eindigt eerder als het maximum aantal deelnemers als bedoeld in artikel 2.4 is bereikt.
 5. Een klant die deelneemt aan de actie wordt hierna ‘deelnemer’ genoemd. Door deelname aan de actie verklaart een deelnemer kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met, de actievoorwaarden.
 6. Op de actie en de actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actie of de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

2. Wat houdt de actie in?

 1. Per e-mail ontvangt de deelnemer een persoonlijke code. Een deelnemer aan de actie gaat naar de Klimaatwinkel en klikt op Mijn saldo. De deelnemer logt in met een persoonlijke code en pincode. De pincode is het contractnummer van de deelnemer te vinden in Mijn Leninginzicht. De deelnemer maakt via de Klimaatwinkel een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek en/of offerte met één van de geselecteerde partners voor muur-, dak- en vloerisolatie, zonnepanelen, warmtepomp of thuisbatterij. Heeft een deelnemer tijdens de actieperiode een offerte – waarop de korting is verwerkt – van een partner ontvangen en ondertekend? En zijn de energiebesparende maatregelen als bedoeld in artikel 2.2, waarvan de kosten minimaal € 1.000 (duizend euro) bedragen, uiterlijk 1 juni 2025 uitgevoerd? Dan heeft deelnemer recht op een korting van € 500. De deelnemer moet ook voldoen aan de (overige) deelnamecriteria als bedoeld in artikel 3. De korting die klant ontvangt, wordt verrekend met de totale vergoeding die u aan de partner van de Klimaatwinkel verschuldigd bent voor de geleverde prestaties door de partner. Er is geen sprake van uitbetaling van de korting aan u door Syntrus Achmea Hypotheken.
 2. Bij de actie worden de volgende energiebesparende maatregelen bedoeld: muur-, dak- en vloerisolatie, zonnepanelen, warmtepomp of thuisbatterij die worden geleverd en uitgevoerd door de partners van de Klimaatwinkel van Centraal Beheer (hierna ‘partner’). Voor de thuisbatterij is de korting van toepassing vanaf het moment dat Centraal Beheer een samenwerkingsverband met een partner is gestart. Energiebesparende maatregelen die worden aangeschaft bij een andere leverancier of onderdeel zijn van een koop- en aanneemovereenkomst en/of meerwerk (bij nieuwbouw) zijn uitgesloten van deze actie.
 3. Om in aanmerking te komen voor de korting moet tijdens de actieperiode een offerte zijn uitgebracht door de partner waarop de korting staat vermeld. De offerte moet binnen de geldigheidsduur van de offerte door deelnemer zijn geaccepteerd. De energiebesparende maatregelen moeten uiterlijk 1 juni 2025 zijn uitgevoerd door de partner.
 4. Het maximale aantal deelnemers aan de actie is 1.000.

3. Overige criteria waaraan een deelnemer moet voldoen

 1. Een klant kan deelnemen aan de actie als hij of zij voldoet aan deze criteria: de klant heeft een (hypothecaire) geldlening bij - en heeft dientengevolge het recht van hypotheek gegeven aan – Syntrus Achmea Hypotheken (hierna ‘hypotheek’) en moet op het moment van het uitvoeren van de in 2.2. genoemde maatregelen eigenaar zijn van de woning; én de klant heeft een persoonlijke code ontvangen; én de klant is een Nederlands ingezetene, natuurlijk persoon en eigenaar tevens (toekomstig) bewoner van de woning waarop ten behoeve van Syntrus Achmea Hypotheken hypotheek is gevestigd.
 2. Een klant kan maar 1 keer deelnemen aan de actie. Bovendien is per woning slechts één deelname mogelijk. Indien er meerdere aanmeldingen per woning zijn, geldt de eerste aanmelding.
 3. Voor deelname aan de actie heeft Syntrus Achmea Hypotheken de naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres van een deelnemer nodig. In artikel 6 van de actievoorwaarden staat waar Syntrus Achmea Hypotheken deze persoonsgegevens voor gebruikt. Een klant kan deze persoonsgegevens invullen bij het aanvragen van een adviesgesprek en/of offerte.
 4. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave van zijn/haar persoonsgegevens aan Syntrus Achmea Hypotheken.
 5. Als een klant niet aan de actievoorwaarden voldoet en daarom geen deelnemer is aan de actie, heeft een klant geen recht op het klimaatbudget.

4. Hoe krijgt een deelnemer het klimaatbudget?

 1. Een deelnemer gaat naar de website van de Klimaatwinkel en klikt op Mijn saldo. De deelnemer logt in met een persoonlijke code en pincode. De deelnemer maakt via de Klimaatwinkel een (vrijblijvende) afspraak, of vraagt een offerte aan, met een partner. De partner neemt daarna contact op met de deelnemer en verwerkt de korting in de offerte voor de deelnemer. Het saldo van het klimaatbudget wordt tijdelijk bevroren. Bij annulering van de aanvraag of bestelling wordt het saldo weer vrijgegeven. De deelnemer ontvangt een e-mail.
 2. Het klimaatbudget bedraagt € 500. De partner mag naast deze actie eventueel andere kortingen geven.
 3. De korting wordt bij de deelnemer verrekend op de factuur van de partner. De korting is inclusief BTW.
 4. Syntrus Achmea Hypotheken kan besluiten een nadere controle uit te (laten) voeren om te beoordelen of de energiebesparende maatregelen als bedoeld in artikel 2.2 inderdaad zijn uitgevoerd.

5. Geen aansprakelijkheid voor Syntrus Achmea Hypotheken

 1. Syntrus Achmea Hypotheken is niet verantwoordelijk voor mogelijke technische problemen die deelname aan de actie verhinderen.
 2. Syntrus Achmea Hypotheken is niet verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden van de partner en/of garantie. Deelnemer gaat zelf een overeenkomst aan met partner.
 3. Syntrus Achmea Hypotheken is niet verantwoordelijk voor een eventuele verrekening van de BTW.
 4. Syntrus Achmea Hypotheken geeft zelf geen advies, niet over de hypotheek maar ook niet over het verduurzamen van de woning.
 5. Syntrus Achmea Hypotheken is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de actie of uit de door haar te betalen korting. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

6. Hoe is uw privacy gewaarborgd?

 1. Op de actie is het Privacy Statement van toepassing zoals gepubliceerd op syntrusachmeahypotheken.nl onder ‘Privacyverklaring’.
 2. Syntrus Achmea Hypotheken zal de gegevens van een deelnemer verwerken met inachtneming van de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. Syntrus Achmea Hypotheken ontvangt van deelnemer naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zijn nodig om te controleren of deelnemer voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op de vergoeding en om in contact te treden met deelnemer over de actie.
 4. Syntrus Achmea Hypotheken zal de ontvangen gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of aan derden verstrekken, anders dan in de actievoorwaarden vermeld.

7. Slotbepalingen

 1. Syntrus Achmea Hypotheken behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgeving deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie als zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform de actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden.
 2. Syntrus Achmea Hypotheken behoudt zich het recht voor de actie(voorwaarden) aan te passen en/of eerder te beëindigen.